real time web analytics


                                                VERKSAMHETSPLAN ÅR 2017 
                               Mariehamns Pensionärsförening r.f.

 
 
Föreningens uppgift
Att främja pensionärers ekonomiska, kulturella och sociala ställning och förhållanden samt att tillvarata och se till att pensionärernas ställning i samhället tillgodoses.
Föreningen ordnar föreläsningar, sammankomster med program, resor och utflykter, motionsaktiviteter, kontakter med andra föreningar, kulturella utbyten och sammankomster.
 
Organisation och verksamhet.
Föreningens hemort är Mariehamn. Verksamheten bedrivs till största delen i Röda Korsgården. Där hyr föreningen ett kansliutrymme och utrymmen för möten och kurser. I stora salen hålls föreningens månadsträffar 9 ggr/år tredje onsdagen i månaden med innehållsrikt program och som är mycket välbesökt. Föreningen har ett gott samarbete med församlingen och kan därför också använda Margaretagården vid speciella tillfällen. Träffar hålls även på Lemböte lägergård.
Födelsedagsbarn från 70 till över 100 år uppvaktas två ggr/år. Runebergs-
dagen den 5 februari firas med rikt program kaffe och Runebergstårta tillsammans med församlingen i Margaretagården. I Mariehamnsmuseet där
föreningens modellstad har sitt utrymme firar vi mellan juldagarna med program, musik, ringlekar. Föreningen firar Finland 100 ÅR. Tillfället är öppet för allmänheten.
 
Jämställdhetspolicy.
Föreningen är öppen för alla personer som uppbär pension och som fyllt 50 år. Föreningen är öppen för maka, make eller sambo Detta gäller oavsett ras, religion, kön, nationalitet och fysiska och psykiska förutsättningar. Alla är välkomna i vår verksamhet och gemenskap. Det skall finnas lika möjligheter för alla förutnämnda personer att ansluta sig till vår förening.
Styrelse.
Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och fyra ersättare och mandattiden är två år. Styrelsen sammanträder minst 9 ggr per år och oftast 1:sta måndagen i månaden. Ersättarna blir kallade till sammanträdet, men har inte rösträtt. Flera arbetsgrupper finns för att underlätta styrelsens arbete.
Medlemmar.
I början av år 2016 var medlemsantalet 891 personer.
Till understödjande medlemmar kan antas företag eller privata personer.
 
Lokala avdelningar. 2
I Eckerö har pensionärsföreningen en avdelning med egen styrelse
Sektioner och grupper
Följande sektioner och grupper verkar i föreningen:
Bokträffen; Boule; Bowling; Moderatokören; Nybyggarne; Programrådet, Redaktionsrådet för Nyset; Resegruppen och Bokträffen med litteratur för medlemmar, ”ensamgruppen senior kaffe”, Läsgruppen på Trobergshemmet som läser för klienterna en ggr/vecka under vintermånaderna. Blodtrycksgrupp i samarbete med Röda Korset, en stor grupp medlemmar och pensionärer som kör ut mat från Röda Korsgården till hjälpbehövande pensionärer, Mobiltelefonkurser och Datakurser, It person m.m.
Svenska pensionärsförbundet i Finland, rf. SPF
Pensionärsföreningen är medlem i Svenska pensionärsförbundet och har en medlem och ersättare i pensionärsförbundets styrelse. Föreningen har därför bra möjligheter att få information om förbundets verksamhet och hur de påverkar
pensionärernas ärenden tillsammans med PIO, rf. i Finland som har 300.000 medlemmar. De medlemmar som hör till SPF från vår förening får förbundets tidning God Tid. Information om förbundets verksamhet delges i Nyset.
 
Officiella möten.
Pensionärsföreningens officiella möten är vår-och höstmötet. Under vårmötet faststäl fastställs bokslut och verksamhetsberättelse. Höstmötet väljer styrelse och fast- ställer verksamhetsplanen och budgeten för följande år.
l.
 
Information.
Medlemmarna får en mycket bra information om föreningens verksamhet genom den den egna tidningen NYSET som utges en gång per månad 8 ggr från september-april. april. Information ges också via media och radiotimmen som ges 9 ggr/år och föreningensens hemsida http;//mpf.hemsida24.se
 
 
Ekonomi.
Föreningen eftersträvar en stabil ekonomi utan större under/överskott genom en
realistisk budgetering. Föreningen är mycket beroende av bidrag från PAF, Mariehamns stad och Lemlands kommun för att vi skall kunna utge vår egen tidning NYSET i ca 1000 ex. till medlemmarna. Finlands svenska kulturfonden och Stiftelsen för svensk verksamhet i Finland via förbundet SPF ger också bidrag.
Medlemsavgiften fastställs årligen och likaså avgiften för de medlemmar som
anslutit sig till förbundet.
 
3
Utveckling.
Planeras föreläsningar även i fortsättningen i något aktuellt ämne under
terminerna. Seniormässa hålles i oktober i samarbete med Röda Korsgården.
På mässan kommer ca 12-14 organisationer att presentera sig inklusive
apotek och provtagning, mannekänguppvisning, musik och körsång. Samarbete kommer att hållas med Högskolans Senioruniverstet dvs en föreläsning första torsdagen i månaden under höst och vår, vilket är uppskattat.
Åbo Akademi gör ett projekt Wellness för ”yngre äldre” med syfte att förbättra den fysiska hälsan. MPF är med i projektet, som är början till något större. Man utvecklar ett armband, som kan notera olika hälsoindikatorer och som går in i datorn eller telefonen. Projektet kommer att bli internationellt.
Resor.
Intressanta resor planeras både i öster- och västerled. Under våren och sommaren. gör vi utfärder i vårt vackra landskap. Pensionärsförbundets seminarium och kulturresa till Stockholm med Seniorskeppet i oktober 2017 kommer föreningens medlemmar att delta i för att få samhörighet och kunskap om andra föreningars verksamhet.
Nybyggarne.
Arbetsgruppen Nybyggarne har nu alla montrar färdiga och placerade i Mariehamns-
museet. Museet som är väl besökt av ålänningar och turister är öppet under som-
marmånaderna juni, juli och augusti kl. 12 – 16.00. Frivilliga medlemmar från föreningen tjänstgör under öppethållningstiden.
Bowling.
Sektionen bowlarna fortsätter sin verksamhet både med träning och tävling
på Idrottsgården med ca 30 aktiva ; flere medlemmar efterlyses. Tävlingar
fortsätter att ordnas både öster- och västerut.
 
Boule.
Sektionen planerar ökning av deltagare och fortsätter invid svenska konsu-
latet sommartid och i Baltichallen vintertid. Antal medlemmar är 81. Planeras
tävlingar och resor under år 2017.
Moderatokören.
Föreningen har en egen kör som består av 33 medlemmar.
Kören har sina övningar varje måndag i Rödakorsgården kl. 14-15.30 utom som-
marmånaderna. Kören uppträder på servicehem, kyrkor och på föreningens egna
tillställningar. Kören kommer att delta i Pang-Sångfesten i februari 2017 i Esbo.
 
4
Äldrerådet.
I Äldrerådet i Mariehamn är tre medlemmar samt ersättare valda från
Pensionärsföreningen. Äldrerådet kommer snart att genom en ny lag få en starkare
ställning. Information om Rådet planeras att ske kontinuerligt i Nyset. På förening-
ens julfest utdelar Älderrådet diplom till årets senior i Mariehamn.
Medlemsvärvning
Föreningen upprätthåller ett aktivt medlemsregister och en fortlöpande
värvning av nya medlemmar för att motverka det naturliga bortfallet.
Föreningens målsättning är att växa och utgöra en betydande faktor i den lokala
samhällsbilden som förespråkare för de äldres rättigheter.
 
Styrelsen för
. Mariehamns Pensionärsförening september 2016