real time web analytics

Senior-Café i RödaKorsgården. 3-dje fredagen i månaden.Seniorcafé 24.2 kl 14.30 flyttas till fredag 3.3 kl 14.30 i RK-gården  Där träffas seniorer över en stunds avkoppling över en kopp kaffe. Sång  &  musik hör oftast till programmen, men även frågesport, historieberättelser eller högläsning ur aktuell bok eller dylikt
Dessutom träffas RödaKorsgårgens herrklubb andra onsdagen i månaden i cafeét.

      

  Gott & Blandat

Äldrerådet
Äldrerådet i Mariehamn utses av stadsfullmäktige och består av fem till sju medlemmar och deras personliga ersättare. Tre av medlemmarna utses av Mariehamns pensionärsförening. Stadsfullmäktige utser ordförande och viceordförande, stadsstyrelsen utser sekreterare.
Rådet är ett samarbetsorgan för staden och de organisationer som har verksamhet för de äldre. Under mandatperioden 2016–2019 består rådet av fyra kvinnor och tre män.
 Äldrerådet utser även Årets senior baserat på de förslag som inlämnats från allmänheten. Årets senior är en utmärkelse som introducerades av Mariehamns stads äldreråd under stadens 150- års jubileum 2011. Utmärkelsen delas ut till de som på ett betydelsefullt sätt bidragit till ökad trivsel för stadens invånare.

.Äldrerådets uppgifter är
att utveckla samarbetet mellan staden och organisationer som verkar för de äldre.
att främja pensionärers aktiva deltagande i samhället, som utbildning, arbete, social service, hälsovård, kommunikationer, deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter.
att bevaka de äldres behov, rättigheter och förmåner, ta initiativ, göra framställningar samt ge rekommendationer som kan förbättra äldres situation.
att vara remissinstans för alla beslutande organ i staden i frågor som berör de äldre.
att avge utlåtanden i frågor som berör den äldre befolkningen.
att tillse att för de äldre viktiga frågor beaktas i alla förvaltningsorgan och nämnder.
handha övriga uppgifter som hänförs till äldrerådet
.

2011 -
Kaj-Gustav Sandholm

  2012 -
 Barbro  Lundberg

2013 -
Tore Johansson

2014 -
Torbjörn Biskop

2015 -
Jörgen Wikstrand

         2016     Mariann Jansson
 

Senaste nytt, saxat ur MPF verksamhetsberättelsen:
Äldrerådet.
I Äldrerådet i Mariehamn är tre medlemmar samt ersättare valda från
Pensionärsföreningen. Äldrerådet kommer snart att genom en ny lag få en starkare
ställning. Information om Rådet planeras att ske kontinuerligt i Nyset. På förening-
ens julfest utdelar Älderrådet diplom till årets senior i Mariehamn.
Medlemsvärvning
Föreningen upprätthåller ett aktivt medlemsregister och en fortlöpande
värvning av nya medlemmar för att motverka det naturliga bortfallet.
Föreningens målsättning är att växa och utgöra en betydande faktor i den lokala
samhällsbilden som förespråkare för de äldres rättigheter.